Зрелостници

КОНСУЛТАЦИИ С ПЛАМЕН РУМПАЛОВ

НА ТЕЛЕФОН 0898 28 11 63

ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ КУРСИСТИ:
 
В ОФИСА В ГАБРОВО
 
САМО НА 21 СЕПТЕМВРИ, ОТ 10 ЧАСА 

 

НАЧАЛО НА КУРСА: 28 СЕПТЕМВРИ

 

ЗА СПРАВКИ: ТЕЛЕФОН 0898 28 11 63

.

МАТЕМАТИКА

За ЗРЕЛОСТНИЦИ И КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ ЗА ВСИЧКИ УНИВЕРСИТЕТИ У НАС И В ЧУЖБИНА

Защо да предпочетете обучение при ПЛАМЕН РУМПАЛОВ?

 • Доказана резултатност – всички наши курсисти и ученици успяват на 100%.
 • Доказан професионализъм – обучението е лично от Пламен Румпалов.
 • Гарантиран оригинален индивидуален подход към всеки един курсист.
 • Най-изгодните цени в целия регион. Възможност за разсрочено плащане.
 • Големи отстъпки и различни подаръци. Прекрасна атмосфера и комфорт.
 • Тук са разработени и успешно прилагани уникални техники за поддържане на устойчиво внимание по време на час.
 • Занятията протичат като „мозъчна атака”.
 • Учи се много. Тук всъщност ще ви научим как да учите.
 • Пламен Румпалов е най-добрия тренажор за формиране на умения за преборване на трудностите и каляване волята за победа.
 • Тук ще помогнем на всеки да преодолее характерната за възрастта разконцентрираност, мързел, неспособност да се поддържа устойчиво внимание и ще научим желаещите как да мислят логично, бързо и хитро.

ПЪРВИ МОДУЛ

ИНТЕНЗИВНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ТУ - СОФИЯ, ТУ - ПЛОВДИВ, ТУ - ВАРНА, УНСС,  УАСГ И ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ

Времетраене: общо 91 + 84 часа ОТ СЕПТЕМВРИ ДО ДЕКЕМВРИ.

91 часа , проведени в учебните зали на образователния център или при извънредни обстоятелства по Интернет в специално създадена класна стая във Фейсбук.

84 БЕЗПЛАТНИ часа със специално записани видеоуроци по темите от материала за допълнителна самостоятелна работа или при евентуално отсъствие.

Цена: 1400 леваплатими на две вноски по 700 лева. Първата вноска се заплаща при записването или до началото на курса, а втората вноска – до 1 ноември. 

Безплатни бонуси:

 • курсистите получават всички необходими ръководства, сборници и помагала, необходими за работата в час или вкъщи,
 • безплатни ежеседмични проверки на домашната работа,
 • безплатни консултации и информация за различните университети

Занятия: събота и/или неделя по 7 учебни часа (от 8:00 до 13:45 часа),

Примерен график на часовете:

 • СЕПТЕМВРИ   28, 29
 • ОКТОМВРИ      12, 13, 26, 27
 • НОЕМВРИ        1, 2, 3, 16, 17, 30
 • ДЕКЕМВРИ       1,  

За кого е този курс и какво представлява?

Предлаганият вариант ще бъде полезен на всички зрелостници и кандидат-студенти, които са решили да положат изпит по математика и да кандидатстват за различни специалности в университети и колежи (39 от университетите в България приемат с матура или изпит по математика): УАСГ; ТУ -София, Пловдив, Варна; всички икономически университети - УНСС, Свищов, Варна; Пловдивски, Шуменски, Великотърновски, Югозападен университети; Лесотехнически, Минно-геоложки, Химикотехнологически, Любен каравелов и много други. Курсът е подходящ за всички, които ще положат ДЗИ - по избор базово ниво (математика).

Курсът ще бъде полезен и на всички кандидат-студенти, които няма да държат изпит у нас, но са решили да учат в чужбина, където нивото на знанията по математика трябва да е достатъчно високо.

В последните години има драстично разминаване между преподавания в училище материал и този, който се изисква от бъдещите студенти в наши или чужди университети. На този курс ще се научите как да учите, защото в училище в последните години сте отвикнали да го правите.

Целта на този курс е да систематизира всичко и да постави основата за надграждане, което е нужно за успешното справяне по математика. Тук ще се изучат темите от задължителната подготовка по математика и само отделни въпроси от профилираната подготовка, Започва се отначало, без прескачане, ще се преподава напълно всяка отделна тема с обяснения на теория, възлови моменти и алгоритми за решаване на задачите. Ще се акцентира върху тънкостите, хитростите, прийомите, ще се показват различни варианти за решения, ще се усвоят допълнителни техники, с които да се преодоляват лесно различните типове изпити и задачи. В час ще се решават много тестове и задачи, но ще се задават и много за домашна работа и самостоятелно решаване, ще има ежеседмичен и месечен контрол на наученото. Не е от значение началното ниво на курсистите, важно е тяхното желание за качествена и сериозна работа. Има възможности за консултации и индивидуална работа с всеки курсист при трудности в усвояването на материала.

Добре е  да се отбележи, че навсякъде, където се кандидатства с изпити или матура по математика, в първите курсове се изучават много дисциплини по математика, а преодоляването им без солидни знания от математиката в средното училище почти е невъзможно. Този курс ще ви помогне не само да станете студенти, но и да имате най-добрата основа и да положите успешно изпитите си по висша математика.

Основно   УАСГ и ТУ София (Пловдив) , но и в другите университети, преобладава тестовия вариант на изпитите, но на много места освен тестови задачи има включени и такива за свободно описание на решенията, с писането на подробни и логически обяснения на всяка стъпка от решението на задачите. Това са и едни от най-трудните в България изпити по математика. Трудни, но напълно преодолими за подготвените със специфичните критерии и изисквания към тях. Курсът ще подготви курсистите с всички хитрости, прийоми и нужни знания, за да се преодолеят конкурсните бариери, ще се покажат различни варианти за решаване на по-трудни и нестандартни задачи, такива, каквито са част от изпитните теми в тези университети. Ще се изучи цялото допълнително учебно съдържание, ще се решават много задачи и примери, ще се задават много домашни работи. 

Включените теми и модули:

 • числа - всички видове, аритметични действия с числа и степени
 • изрази, уравнения, неравенства и системи - всички рационални алгебрични; модулни, ирационални, логаритмични и показателни, тригонометрични; 
 • алгебра на полиномите и приложенията им;
 • аритметична и геометрична прогресия, задачи за лихви;
 • математически анализ и приложна математика - функции, граници, асимптоти, прекъснатост, производни, локални и глобални екстремуми, изследване изменението и чертане на графики на функции, приложение на средствата от анализа за решаване на екстремални геометрични задачи
 • отсечки, ъгли, пропорционалност, еднаквост и подобност,  приложение на теоремата на Талес, метрични зависимости в окръжности
 • зависимости и специфични свойства на всички видове триъгълници, четириъгълници, многоъгълници;
 • основи на стереометрията - ъгли, обеми, повърхнини, ръбести и валчести тела, сечения, 
 • теория на вероятностите и комбинаторика без повторения;
 • елементи от математическата статистика

До сега няма курсист, който да е посещавал занятия при Пламен Румпалов и да не е успял да се справи успешно с изпитите или матурата по математика. Традицията повелява, че всеки един може да успее и да научи за цял живот математиката.

След приключването на първите шест занятия може да се проведе разговор на всеки курсист или негов родител с Пламен Румпалов  с цел информация за постигнатите резултати и потенциалните възможности за справяне с материала, отговорността, и желанието за учене. Всеки курсист има право да преустанови посещението на останалите часове, като за целта не заплаща втората такса от 700 лева. Със заплащането на втората такса всеки дава съгласието си да продължи занятията в групата. 

По всяко време може да се включи нов човек в курса, но отговорността за усвояването на пропуснатия материал е единствено негова.

Винаги по една или друга причина е възможно да се пропуснат и непосетят часове. Точно заради това, в курса са предвидени видеоуроци от реални занятия по всички теми от материала, с нужните обяснения, решени задачи и показване на всичко необходимо за самостоятелното научаване на материала. За непосетени занятия не се връща такса (ако е предварително платена) и няма възможност за допълнително провеждане на пропуснатото занимание. Пламен Румпалов би могъл да даде насоки за справяне с материала, методическа помощ и евентуална консултация (в офиса или по Интернет), но курсистът сам трябва да организира наваксването на пропуските и материала.

 ВТОРИ МОДУЛ

НОВИТЕ ВЪПРОСИ ОТ ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА, ПОДГОТОВКА ЗА ДЗИ - ПРОФИЛ МАТЕМАТИКА И КАНДИДАТСТВАНЕ В СУ 

Времетраене: 78 часа, ОТ ЯНУАРИ ДО АПРИЛ, в събота и/или неделя, по 6 учебни часа, от 8:00 до 13:00 часа

Цена: 1200 лева за нови курсисти, непосещавали първи модул. За тези, които са посетили първи модул, цената е 900 лева, като по този начин е дадена отстъпка от 25% (300 лева). Цената се заплаща до началото на курса.

Безплатни бонуси:

 • курсистите получават всички необходими помагала и материали, необходими за работата в час или вкъщи,
 • безплатни ежеседмични проверки на домашната работа,
 • безплатни консултации и информация за различните университети,
 • безплатно провеждане на пробни изпити, съобразно желаните университети,
 • електронни консултации, преговор, решаване на задачи.

Занятия: събота и/или неделя по 6 учебни часа по определен график, съобразен с датите на изпитите,

За кого е този курс и какво представлява?

От 2020 година в сила е ново съдържание на профилираната подготовка по математика в ХІ и ХІІ клас, има нови различни образователни изисквания за ДЗИ и включване на нови теми и въпроси на изпитите. Това изисква надграждане на основните и базови знания, получени в общообразователната подготовка в училище и първия модул на курса. Затова, втория модул ще покрие новото съдържание и ще надгради до нивото, необходимо за успешното полагане на съответните изпити.

В последните години се промени форматът и съдържанието на изпита в Софийския университет - ФМИ. За най-желаните и търсени специалности там изпитът обхваща знанията, припокриващи се с новите изисквания за ДЗИ - профил математика. По тази причина, всички, които кандидатстват в СУ, се налага да имат съответните по-високи знания. Този курс ще надгради нужните знания и ще даде информация по темите:

 

 • Стереометрия - теоретични основи, ъгли, зависимости между прави и равнини, успоредност и перпендикулярност, ръбести и валчести тела - обеми, повърхнини, сечения; ос на кръстосани прави;
 • Векторни бази в равнината и пространството и тяхното приложение в геометрията;
 • Елементи от аналитичната геометрия;
 • Допълнителни избрани въпроси от теория на вероятностите, комбинаториката и статистиката - пълна вероятност, формула на Бейс, биномно и нормално разпределение, статистически изводи, регресионен и корелационен анализ
 • Приложна и практическа математика

След изучаването на допълнителния материал, ще се предложи и систематизиран преговор на наученото и решаване на специфични тестове и изпитни варианти, съобразно желанията за кандидатстване на всеки един курсист, ще се даде възможност на всеки да се пробва в реални изпитни ситуации. По този начин ще се изгради ясна представа за нужните знания за всеки университет, ще се получи психологическата настройка за разпределяне на времето, тънкостите за работа с отделните видове тестове, ще се усвоят спецификите и при нужда ще се попълнят пропуските в подготовката. Могат да се предоставят изпитни и примерни варианти за абсолютно всички университети у нас.

До сега няма курсист, който да е посещавал занятия при Пламен Румпалов и да не е успял да се справи успешно с изпитите или матурата по математика. Традицията повелява, че за последните над 25 години всеки един може да успее и да научи за цял живот математиката.

 ВЛЕЗТЕ В СВЕТА НА ЕЛИТА

През 1992 година беше създаден УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАМЕН РУМПАЛОВ”  и оттогава той се счита за еталон за качествено образование и 100% успеваемост на всички курсисти. През учебните зали са преминали над 5140 младежи, които успешно се реализираха в живота и постигнаха мечтите си. От всички курсисти средно 82% получиха отлични оценки, а над 91% влязоха още на първо класиране по желаните специалности. Имаме класирани в първата десетка на почти всички най-предпочитани университети и висши училища. 

ОФИС В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ.

Кв. Лозенец , ул. „Неразделни” № 2, ет.1, офис 2

На 100 метра от Строителен техникум и УАСГ, на 10 минути пеш от НДК или СУ ,

до метростанция „Национален стадион В. Левски”,

Кажете на своите приятели. Очакваме ви.

ТУК ВСЕКИ МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ОТ НУЛАТА И ДА СТАНЕ ОТЛИЧНИК ПО МАТЕМАТИКА.

УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ”ПЛАМЕН РУМПАЛОВ”

Габрово, ул. «Станционна» №3, вход ЗАПАД, до Агенция по храните,

вход от страната на автогарата

Телефон: 0898 28 11 63 - Виваком

www.rumpalov.com; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПОСЛАНИЕ ОТ ПЛАМЕН РУМПАЛОВ

ОБМИСЛИ ДОБРЕ, ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕШ ВАЖНОТО РЕШЕНИЕ ДА СЕ ЗАПИШЕШ ЛИ НА КУРС ПО МАТЕМАТИКА

 • Математиката е наука като всички останали дисциплини. Ето защо категорично твърдя, че тя може да се научи от всеки един. Напълно погрешно е схващането, че на някого просто не му е дадено да я разбира. Като една от основните науки, всичко в нея е точно и ако човек научи правилата и закономерностите, то той завинаги ще остане в плен на науката. А по този начин ще има смелостта да проумее всичко в нашия живот, защото математиката е ключ към цялото човешко познание.
 • Предлаганата програма на обучение в курсовете по математика е за всички, независимо дали обичат или не математиката, и съдържа абсолютно всичко, което трябва да се знае от училищния курс за отличното представяне на матури, изпити, конкурси и олимпиади.
 • На тези, които сами имат желание да се занимават с математика, ще предложа система и начин за пълноценно и бързо усвояване и напредване. На тези, които имат определени страхове или смятат, че знанията им са хаотични и разхвърлени – ще предложа нов подход в овладяването и приемането на философията на математиката и те много бързо ще разберат, че тя не е студен и неразбираем свят от цифри, сухи теореми и формули, а нещо толкова лесно и приятно, както например боравенето с дистанционното на телевизора.
 • От 1992 година насам, през учебния център са преминали над 4330 курсисти, които успешно се реализираха в живота. Някои от тях станаха инженери, архитекти, дизайнери, моделиери, еколози, програмисти, компютърни или телекомуникационни  специалисти, икономисти, финансисти, банкери, мениджъри, дегустатори,  летци, авиоспециалисти и ръководител – полети, капитани на кораби, учители, военни и полицейски служители. Мнозина завършиха магистърски и докторски степени в престижни български и световни университети. Но всички те и до днес са мои приятели, защото успяха и се справиха благодарение на това, че повярваха в мен и в тази програма по математика. Няма по-голяма награда от това, да видиш, че си помогнал за постигането на една мечта и последвалия успех в живота на дадения човек. Точно заради това смятам, че и през тази година ще помогна на много талантливи и умни деца да намерят верния път за постигане на желаната цел. Довери ми се и ти и заедно ще покорим върховете на науката!
 • С математика се кандидатства в 39 от всички университети в България. За всички основни специалности приемният изпит е по математика. С математика се приема за близо 37% от всички обявени места. С две думи – шансовете да се реализираш и да успееш са много големи, но трябва да си уверен, че това е твоето желание и точно това искаш да правиш в живота през следващите 30 – 40 години. А отговорността, млади човече, за това е само твоя и на никой друг.
 • Най-важната първа стъпка от твоя страна е да седнеш сериозно и да изясниш със самия себе си какво точно желаеш да постигнеш в живота си. Като какъв се виждаш занапред. И, моля те, подходи изключително сериозно към този въпрос. Правилното му решаване сега ще ти спести една камара неприятности и обърканости в бъдеще. От опита ми на преподавател мога да кажа, че близо 90% от студентите в дадена специалност не са си на мястото, попаднали са случайно, само и само да бъдат студенти някъде. Но такива студенти стават и посредствени специалисти, без нужните знания и опит. Какво да очакваш от един тройкаджия? Такива хора никога не се реализират след това по специалността си, просто защото имат такава в дипломата си, но не и в мозъка си. Не се води от максимата какво ще ти кажат околните или какво са направили другите около теб. Ти си индивидуална личност и няма защо да се водиш по акъла и желанията на околните. А и не винаги тяхното мнение е дадено чистосърдечно и лоялно. Не забравяй и за многото човешка злоба и завист. Затова може би трябва да се довериш само на най-близките си – на своето семейство, но избора непременно направи сам.
 • Нека не се ръководиш от това, къде приемат най-лесно, или къде местата са най-много, или къде изкарването на образованието е с най-малко зор. Това всичко е просто несериозно. Нека основното ти ръководене в избора да бъде твоето собствено желание за бъдещата ти реализация. Колкото и трудно да приемат в желаната от теб специалност, не бива да се разочароваш или притесняваш. Помни: всичко е възможно в този живот. Просто невъзможното отнема малко повече време и енергия. Така че, колкото и трудно да ти се вижда осъществяването на твоето желание, не се отказвай и не слагай спирачки пред себе си. Вземи важното решение какво точно желаеш, и направи нужното да го постигнеш.
 • След като един път си решил къде точно ще кандидатстваш, то трябва да мобилизираш цялата си воля, за да постигнеш намисленото. И не си въобразявай, че пътят е лесен.
 • Конкурсният изпит по математика в повечето университети няма нищо общо с математиката, която си учил в училище. Дори героите от ПМГ трудно биха се справили с конкурсните изпити, а какво да говоря за останалите. Просто в последните години настъпи определен срив между изучаваното в училище и изискваното по изпитите. Този срив се задълбочава и затова средно около 20 – 25 % от всички явили се на изпити през последните години изкарват оценка Слаб 2, а това наистина е проблем.
 • Трябва много добре да проумееш, че математиката е наука като всички останали и тя трябва да се учи.
 • Ако се запишеш на курсовете, които предлагам няма да разчитам на никакви знания до момента. Не се притеснявам нито кой къде е учил, нито как е учил. Смело твърдя, че можем да започнем от нулата и с много солидни темпове да изучим целия необходим материал, който да ни помогне в преодоляването на изпитната бариера. Но говоря за сериозно учене. Седмично занятията ни ще са от 6 (или повече) учебни часа, но ако ти не отделяш поне още толкова вкъщи за упражнение и усвояване на знанията – все едно нищо няма да постигнеш. А това практически означава, че средно дневно трябва да намираш около 1-1,5 часа за учене и упражнение. Това неминуемо води до определена промяна в твоя досегашен начин на живот. Със сигурност ще се лишиш от нещо – може би ще намалиш гледането на телевизия, стоенето пред компютъра, излизанията и сбирките с приятели и приятелки, дори любовта през този период може да се окаже пречка за доброто ти представяне. Мислиш ли, че ще можеш да жертваш тези неща, за да можеш да наваксаш пропуските по математика? Защото ако не си готов за тези жертви, ти просто не ми трябваш на моите курсове. Още повече, че това са занятия срещу заплащане, а парите най-вероятно все още са от твоите родители. Не ми се сърди, че може би те засягам, не е това моята цел. Просто искам да си предварително наясно с това, което можеш да очакваш от курсовете.
 • По време на занятията ще изучим и припомним всички основни и важни теореми, идеи, хватки и нестандартности, с които да се справиш на изпитите. Можеш да питаш за всичко неясно, притеснения и срамове по време на занятия не ми трябват. Всяка седмица занятията ще завършват с домашна работа и аз ще държа ти да седнеш сериозно през седмицата и да се опиташ да я решиш. Може би в началото ще ти бъде много трудно – докато си пречупиш мисленето и добиеш рутина в решаването, но после нещата ще стават по-лесни. Важното е да разбереш, че трябва всяка седмица да учиш сериозно и да няма пропуски в подготовката ти. Сам знаеш, че само едно нещо да прескочиш, и в математиката може да се окаже фатално за разбирането на следващото. Пак да попитам – готов ли си за това?
 • Гарантирам, че всичко, което е нужно за справянето с изпитите, целият материал от конспектите – ще бъде изучен. Няма да прескочим нито един раздел или въпрос. Гаранция за това са 100% успелите курсисти от предходните години. До сега нямам нито един курсист, изкарал напълно курса по математика при мен и който да не е успял на изпит или прием в университет.
 • Всички университети въведоха предварителни изпити. Те се провеждат в периода 1 март – 15 май и затова предлагам по-интензивно учене и привършване на целия материал до началото на март. За да могат да улегнат всички факти и знания, след това ще започнем да решаваме много примерни тестове и варианти за изпити за съответните университети или матури и ще направим по няколко пробни изпита, за да може да се преодолее и психическия стрес от изпитите, както и да доизпипаме всички изисквания на съответните университети. 
 • Искам да обмислиш добре всичко това и само ако наистина проумяваш сериозността на това, което те чака, да се запишеш в курсовете.
 • На крачка си от първия голям успех – да вземеш решение и да започнеш сериозно учене.