Общи условия

 

КОНСУЛТАЦИИ С ПЛАМЕН РУМПАЛОВ

НА ТЕЛЕФОН 0898 28 11 63

ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ КУРСИСТИ: В ОФИСА В ГАБРОВО
 
САМО НА 17 СЕПТЕМВРИ,
 
12 КЛАС - ОТ 10 ЧАСА;
 
7 КЛАС - ОТ 11 ЧАСА;
 
ДРУГИ - ОТ 12 ЧАСА
 

 

НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ

24 И 25 СЕПТЕМВРИ

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ

В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАМЕН РУМПАЛОВ”

Настоящите Общи условия се отнасят до организацията на курсовете, провеждани от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАМЕН РУМПАЛОВ” ГАБРОВО, правата и задълженията на организатора на курсовете, на преподавателите, на обучаващите се и техните законни представители, наричани по-долу за краткост съответно ОРГАНИЗАТОР, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ.

1. Обхват на услугите

1.1. Учебен център „Пламен Румпалов” организира курсове за ученици съгласно утвърден и публикуван (на Интернет страницата си и на информационните табла пред учебния център) график за всяка учебна година.

1.2. Учебната програма се разпределя във времето по модули или видове, като времетраенето на един модул или вид е различно за различните класове и групи.

1.3. Програмата в курсовете е съобразена с учебното съдържание по съответния предмет за дадения клас. Разработена е с цел научаване учебния материал за в училище, подготовка за състезания, олимпиади, национално външно оценяване, полагане на изпити за различните училища или университети, полагане на държавни зрелостни изпити. Основна цел е повишаване на знанията и мотивацията на учениците и успешно представяне на съответните изпити и конкурси.

2. Административна организация

2.1. Курсовете се провеждат в сградата на учебния център, в Габрово, ул. „Станционна” № 3, вход запад, етаж 2, учебни зали 1, 2 или 3, както и при извънредни ситуации - в сформирани групи по Скайп или други образователни платформи.

2.2. Курсовете се организират в групи:

  • от не по-малко от 10 и не повече от 28 ученици за курсове по математика за 7 или 12 клас, зрелостници и кандидат-студенти;
  • от 5 до 10 ученици за курсовете по математика за 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 клас;
  • от 10 до 15 ученици за курсовете по български език за 7 или 12 клас;
  • от 5 до 15 ученици за всички останали курсове.

2.3. Ако преди започването на първото занятие учениците са по-малко от минимално определената бройка, тази група се закрива. Учениците имат право да се преместят в група, в която има свободни места или да получат внесената такса. По допълнително решение и споразумение на организатора и родителите може да се сформира и маломерна група по даден предмет и за определен клас.

2.4. При записването Родителят подава попълнено „Заявление за записване”. Заявлението е достъпно на Интернет страницата на Учебния център, както и в централния офис на центъра..

2.5. Началната такса за съответния вид курс се внася при записване, а следващите такива – не по-късно от крайните посочени дати на съответните модули и начини на заплащане на таксите. При неспазване на този срок ученикът не се допуска до занимания.

2.6. Ако за съответен курс има изискване за заплащане на определени помагала и/или учебници, сумата за тях се внася при записването на ученика.

2.7. При писмен отказ да се посещава курс (до трето занятие) платената такса се връща с приспадната сума за посетените до момента занятия и приспадане на всички данъци и осигуровки, платени от организатора при получаването на съответната сума, при това, ако са били предвидени и калкулирани вече някакви отстъпки, те отпадат и сумата за посетените занятия се изчислява на базата на стандартната цена за дадения вид курс. При писмен отказ да се посещава даден курс (след трето занятие) не се връща никаква част от внесената начална такса. Сумите, платени за помагала и учебници, не се възстановяват при отказ да се посещава даден вид курс, както и не се връщат от страна на учениците получените до този момент помощни материали.

2.8. При включване на нови ученици в групите, след започване на съответния курс, не се калкулират отстъпки и таксите се определят на базата на стандартната цена за съответния вид курс.

2.9. Заниманията за отделните курсове се провеждат по график, предварително обявен за всеки месец (или за целия курс) от съответния преподавател. Този график е съобразен с провежданите състезания и изпити, както и с графика на почивните дни и ваканции. Графикът търпи промяна при независещи от преподавателя и/или организатора обективни причини, както и при допълнително обявени официални почивни или празнични дни.

2.10. Преподавателят е длъжен да уведоми предварително учениците за промяна на графика, ако има такава. Актуална информация винаги има на Интернет страницата и на информационните табла пред учебния център.

2.11. Преподавателят информира при запитване по телефона (чрез обаждане, Вайбър, Месинджър, Скайп) или по имейла родителя за справянето на детето му, за наблюденията и препоръките по отношение на домашната работа, за присъствието или отсъствието от дадено занятие. Часовете за консултация с дадения преподавател са от 19 до 20 часа в деня на провеждане на съответното занятие или в допълнително (при нужда) обявено време.

2.12. При възникнали извънредни ситуации редовните занятия вместо в класната стая се провеждат в специално създадени групи в Скайп или други конферентни или образователни платформи. Проведените там часове и занятия се приравняват към часовете на предварително обявените курсове.

3. Права и задължения на учениците и техните родители.

3.1. Учениците и техните родители са длъжни да се запознаят с настоящите Общи условия, които се считат за приети с подаване на „Заявление за записване” с изрично включено в него изявление за приемане на тези Общи условия.

3.2. При невъзможност за явяването на ученик на дадено занимание е желателно преподавателят да бъде уведомен предварително, а таксата за занятието не се приспада и не подлежи на връщане. При допълнително заплащане и споразумение на ученика с преподавателя може да се направи индивидуално занятие за вземане на материала.

3.3. Ученикът е длъжен да спазва реда и дисциплината в сградата на Учебния център и да пази материално-техническата база. Нанесените щети се заплащат от родителя в двоен размер или се възстановяват в първоначален вид.

3.4. Учениците са длъжни да изключват мобилните си телефони по време на курс.

3.5. При възникнали извънредни ситуации редовните занятия вместо в класната стая се провеждат в специално създадени групи в Скайп или други образователни платформи и курсистите се съгласяват, че ако има необходимост от такъв вид обучение, то проведените там часове и занятия се приравняват към часовете на предварително обявените курсове.

3.6. Родителите не бива да прехвърлят своите задължения по мотивация, контрол, възпитание, дисциплина на децата си върху организатора и преподавателя на курса. Курсът се посещава доброволно и отговорността да се учи е на самия курсист, а дали и как го прави родителят е длъжен да контролира вкъщи. Обратната връзка с преподавателя не е задължение на самия преподавател, а на родителя. Преподавателят е длъжен да изложи нужния материал, но няма механизъм, с който да задължи курсиста да научи този материал. Родителите имат своята отговорност за постигането и реализирането на качествен учебен процес.

4. Задължения на организатора

4.1. Организаторът подбира квалифицирани преподаватели за обучение.

4.2. Организаторът определя цените на курсовете и ги публикува преди започване на записването на Интернет страницата си и на информационните табла в Учебния център.

4.3. Организаторът определя началото на записванията и публикува информация за графика, предстоящи тренировъчни тестове и новооткриващи се групи на Интернет страницата и на информационните табла в Учебния център.

5. Отговорност на организатора и преподавателите

5.1. Отговорността на организатора и преподавателите се ограничава до предумишлени действия и груба небрежност.

5.2. Организаторът не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си в резултат на форсмажорни обстоятелства, стачки, военни действия, природни бедствия, катаклизми, извънредни ситуации и други независещи от него причини.