Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ

В УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАМЕН РУМПАЛОВ” ОФИС СОФИЯ

Настоящите Общи условия се отнасят до организацията на курсовете, провеждани от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „ПЛАМЕН РУМПАЛОВ” ОФИС СОФИЯ, правата и задълженията на организатора на курсовете, на преподавателите, на обучаващите се и техните законни представители, наричани по-долу за краткост съответно ОРГАНИЗАТОР, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УЧЕНИЦИ и РОДИТЕЛИ.

1. Обхват на услугите

1.1. Учебен център „Пламен Румпалов” организира курсове за ученици съгласно утвърден и публикуван (на Интернет страницата си и на информационните табла пред учебния център) график за всяка учебна година.

1.2. Учебната програма се разпределя във времето по модули или видове, като времетраенето на един модул или вид е различно за различните класове и групи.

1.3. Програмата в курсовете е съобразена с учебното съдържание по съответния предмет за дадения клас. Разработена е с цел научаване учебния материал за в училище, подготовка за състезания, олимпиади, национално външно оценяване, полагане на изпити за различните училища или университети, полагане на държавни зрелостни изпити. Основна цел е повишаване на знанията и мотивацията на учениците и успешно представяне на съответните изпити и конкурси.

1.4. ПРЕДЛАГАТ СЕ ИНДИВИДУАЛНИ УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЕДИН, ДВАМА ИЛИ ТРИМА КУРСИСТИЗанятията се провеждат в учебните зали на образователния център или при извънредни обстоятелства по Интернет.

 

2. Административна организация

2.1. Курсовете се провеждат в сградата на учебния център, в София, ул. Неразделни 2, етаж 1.

2.2. Курсовете се организират в групи:

  • от един курсист;
  • от двама курсиста;
  • от трима курсиста.

2.3. При записването Родителят подава попълнено „Заявление за записване”. Заявлението е достъпно на Интернет страницата на Учебния център, както и в централния офис на центъра..

2.4. Началната такса за съответния вид курс се внася при записване, а следващите такива – не по-късно от крайните посочени дати на съответните модули и начини на заплащане на таксите. При неспазване на този срок ученикът не се допуска до занимания.

2.5. Ако за съответен курс има изискване за заплащане на определени помагала и/или учебници, сумата за тях се внася при записването на ученика.

2.6. При писмен отказ да се посещава курс (до трето занятие) платената такса се връща с приспадната сума за посетените до момента занятия, при това, ако са били предвидени и калкулирани вече някакви отстъпки, те отпадат и сумата за посетените занятия се изчислява на базата на стандартната цена за дадения вид курс. При писмен отказ да се посещава даден курс (след трето занятие) не се връща никаква част от внесената начална такса. Сумите, платени за помагала и учебници, не се възстановяват при отказ да се посещава даден вид курс, както и не се връщат от страна на учениците получените до този момент помощни материали.

2.7. При включване на нови ученици в групите, след започване на съответния курс, не се калкулират отстъпки и таксите се определят на базата на стандартната цена за съответния вид курс.

2.8. Заниманията за отделните курсове се провеждат по график, предварително обявен за всеки месец (или за целия курс) от съответния преподавател. Този график е съобразен с провежданите състезания и изпити, както и с графика на почивните дни и ваканции. Графикът търпи промяна при независещи от преподавателя и/или организатора обективни причини, както и при допълнително обявени официални почивни или празнични дни.

2.9. Преподавателят е длъжен да уведоми предварително учениците за промяна на графика, ако има такава. Актуална информация винаги има на Интернет страницата и на информационните табла пред учебния център.

2.10. Преподавателят информира по телефона или по имейла родителя при отсъствие на детето му от дадено занятие.

3. Права и задължения на учениците и техните родители.

3.1. Учениците и техните родители са длъжни да се запознаят с настоящите Общи условия, които се считат за приети с подаване на „Заявление за записване” с изрично включено в него изявление за приемане на тези Общи условия.

3.2. При невъзможност за явяването на ученик на дадено занимание е желателно преподавателят да бъде уведомен предварително, а таксата за занятието не се приспада и не подлежи на връщане. При допълнително заплащане и споразумение на ученика с преподавателя може да се направи индивидуално занятие за вземане на материала.

3.3. Ученикът е длъжен да спазва реда и дисциплината в сградата на Учебния център и да пази материално-техническата база. Нанесените щети се заплащат от родителя в двоен размер.

3.4. Учениците са длъжни да изключват мобилните си телефони по време на курс.

 

3.5. При извънредни обстоятелства, курсистът и неговите настойници се съгласяват да продължат занятията по Интернет в Скайп или други образователни платформи.

4. Задължения на организатора

4.1. Организаторът подбира квалифицирани преподаватели за обучение.

4.2. Организаторът определя цените на курсовете и ги публикува преди започване на записването на Интернет страницата си и на информационните табла в Учебния център.

4.3. Организаторът определя началото на записванията и публикува информация за графика, предстоящи тренировъчни тестове и новооткриващи се групи на Интернет страницата и на информационните табла в Учебния център.

5. Отговорност на организатора и преподавателите

5.1. Отговорността на организатора и преподавателите се ограничава до предумишлени действия и груба небрежност.

5.2. Организаторът не носи отговорност при неизпълнение на задълженията си в резултат на форсмажорни обстоятелства, стачки, военни действия, природни бедствия, катаклизми, извънредни ситуации и други независещи от него причини.